pieslēgties basket waiting

Noteikumi un nosacījumi

 

 

 

LĪGUMA   NOTEIKUMI   PREČU   UN   PAKALPOJUMU   PASŪTĪJUMIEM

A/S “REKLĀMAS UN  ZĪMOGU  FABRIKA”   INTERNETA   VEIKALĀ

 

 

Šie NOTEIKUMI attiecas uz fiziskām personām un juridiskām personām, kas piedāvātās PRECES iegādājas nolūkam, kas nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību.

 

Fiziskās un juridiskās personas, kas PRECES iegādājas ar mērķi tās realizēt par jebkāda veida samaksu citām personām, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē  nav uzskatāmas par patērētāju, tādējādi šie NOTEIKUMI uz minētajām personām attiecas un tiek iztulkoti, ņemot vērā, ka tās nav patērētājs. 

 

1.             LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.       PIRCĒJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS izgatavo un piegādā interneta veikalā piedāvātās preces, turpmāk – PRECES, atbilstoši PIRCĒJA izdarītajam elektroniskajam pasūtījumam.

1.2.       PREČU pasūtīšanu, apmaksu, izgatavošanu, piegādi un citus jautājumus nosaka šie noteikumi un pasūtījuma veikšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

 

2.             PASŪTĪJUMU VEIKŠANA, PIEŅEMŠANA UN IZPILDE

2.1.       Pasūtījumu var veikt tikai reģistrēts PIRCĒJS. Reģistrējoties pirmo reizi, jāieraksta pieprasītie dati. PIRCĒJAM obligāti jānorāda informācija, kas apzīmēta ar *.Sekmīgi reģistrējoties, tiek aktivizēts PIRCĒJA konts. Kā apstiprinājumu reģistrācijai IZPILDĪTĀJS nosūta PIRCĒJAM e-pasta vēstuli. PIRCĒJS pasūtījumu veic, izvēloties preces no kataloga.

2.2.       PIRCĒJS, nospiežot pogu “Apstiprināt un nosūtīt pasūtījumu”, ir veicis pasūtījumu, kā arī apliecina, ka ir iepazinies ar šiem NOTEIKUMIEM un piekrīt tiem.

PS. Starp PIRCĒJU un IZPILDĪTĀJU pastāv civiltiesiskas attiecības, un līgums ir noslēgts ar konkludentām darbībām (skatīt 2.1., 2.3. un 2.4. punktus, kā arī 2.5. punktu).

2.3.       IZPILDĪTĀJS, saņemot PIRCĒJA elektronisko pasūtījumu, ne ilgāk kā vienas stundas laikā nosūta uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi pasūtījuma apstiprinājumu. Pasūtījuma apstiprinājumā IZPILDĪTĀJS norāda, kādu pasūtījumu PIRCĒJS ir veicis.

2.4.       Ne ilgāk kā vienas stundas laikā no pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas IZPILDĪTĀJS nosūta PIRCĒJAM rēķinu apmaksai.

2.5.       Ja IZPILDĪTĀJS saņem informāciju, ka pasūtījuma apstiprinājums nav sasniedzis adresātu (nepareiza vai neeksistējoša e-pasta adrese), tad pasūtījums netiek uzskatīts par veiktu un netiek izpildīts.

PS. Ja PIRCĒJS pasūtījuma apstiprinājumu nav saņēmis, tad lūdzam informēt par to IZPILDĪTĀJU, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: iveikals@rzf.lv.

2.3. un 2.4. punktos norādītie termiņi attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti līdz darba dienas plkst. 17:00. Pēc 17:00 saņemtie pasūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamās darba dienas plkst. 09:00 un, to ņemot vērā, attiecīgi tiek nosūtīti pasūtījuma apstiprinājums un rēķins apmaksai.

2.6.       Konkrētās PRECES izgatavošanas termiņš ir norādīts pie informācijas par attiecīgo PRECI.

PS. Ar PRECI un to raksturojošo informāciju (cena, izgatavošanas termiņš, pielietojums u.c.) var iepazīties, nospiežot uz attiecīgās PRECES nosaukuma vai attēla).

2.7.       PIRCĒJS līdz tās dienas, kad tas veicis pasūtījumu (2.2. punkts un 2.6. punkts), plkst. 17:00 var atsaukt savu pasūtījumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM e-pastu uz adresi iveikals@rzf.lv, kurā norādīts pasūtījuma numurs ar tekstu “Atsaucu pasūtījumu Nr. .....”.

2.8.       IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs no PIRCĒJA pieprasīt papildu informāciju, ko tas uzskata par nepieciešamu pasūtījuma izpildei. Ja PIRCĒJS pieprasīto informāciju nesniedz, tad IZPILDĪTĀJS pasūtījuma izpildes uzsākšanu atliek līdz brīdim, kad no PIRCĒJA saņemta pieprasītā informācija.

 

3.             PREČU PIEGĀDE

3.1.       Ja PIRCĒJS, veicot pasūtījumu, kā piegādes veidu atzīmējis “Preču saņemšana “RZF” veikalā Rīgā, Merķeļa ielā 11”, tad PIRCĒJS izgatavoto PRECI var saņemt IZPILDĪTĀJA veikalā Rīgā, Merķeļa ielā 11, pirmdienās – ceturtdienās no plkst 09.00–18.00, piektdienās no plkst. 09.00–17.00, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu.

3.2.       PREČU nodošana – pieņemšana notiek, parakstot preču pavadzīmi – rēķinu.

3.3.       Ja PIRCĒJS, veicot pasūtījumu, kā piegādes veidu atzīmējis “Preču piegāde 1 darba dienas laikā”, tad IZPILDĪTĀJS ar akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” starpniecību piegādā PRECI uz PIRCĒJA norādīto adresi nākamajā darba dienā pēc PRECES izgatavošanas termiņa beigām un maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas.

3.4.       Ja PIRCĒJS, veicot pasūtījumu, kā piegādes veidu atzīmējis “Piegāde Lietuvā, Igaunijā 2 darba dienu laikā”, tad IZPILDĪTĀJS ar akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” starpniecību piegādā PRECI uz PIRCĒJA norādīto adresi aiznākamajā darba dienā pēc PRECES izgatavošanas termiņa beigām un maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas.

3.5.       Papildus PRECES cenai PIRCĒJS maksā par tās piegādi uz norādīto adresi. Maksa par PRECES piegādi Latvijas Republikas teritorijā ir LVL 3.41 (trīs lati četrdesmit viens santīms) + pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) apmērā. Maksa par PRECES piegādi uz Lietuvas Republiku vai Igaunijas Republiku ir LVL 7.00 (septiņi lati, 0 santīmi) + pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) apmērā.

 

4.             PASŪTĪJUMU APMAKSA

4.1.       PIRCĒJS pasūtījumu var apmaksāt skaidrā naudā, atzīmējot “Skaidrā naudā” vai ar pārskaitījumu uz norādīto IZPILDĪTĀJA bankas kontu, atzīmējot “Ar pārskaitījumu”.

4.2.       PIRCĒJS pasūtījuma apmaksu skaidrā naudā var veikt ierodoties pie IZPILDĪTĀJA

4.3.       PIRCĒJS par PRECI samaksu veic 1 (vienas) dienas laikā pēc rēķina saņemšanas, ja samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.

 

5.             CITI NOTEIKUMI

5.1.       PUŠU savstarpējās attiecības, kas nav atrunātas NOTEIKUMOS, regulē PASŪTĪJUMA veikšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, jo īpaši Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Informācijas sabiedrības likums un Civillikums.

5.2.       Ja PIRCĒJS kavē PRECES apmaksu (4.3. punkts), tad PIRCĒJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (nulle komats viens) apmērā no PRECES vērtības par katru kavēto dienu.

5.3.       Ja IZPILDĪTĀJS kavē PRECES piegādi (3.2. punkts), tad IZPILDĪTĀJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 0.1% (nulle komats viens) apmērā no PRECES vērtības par katru kavēto dienu.

5.4.       PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc pasūtījuma apstiprināšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās), bet jo īpaši jebkādi traucējumi serveru un informācijas sistēmu darbībā (elektrības padeves traucējumi, kabeļu bojājumi, datorvīrusi u.tml.). Nepārvarama vara jāpierāda PUSEI, kura uz to atsaucas.

5.5.       Visas savstarpējās domstarpības PUSES risina pārrunu ceļā, bet, ja pārrunu ceļā tās netiek atrisinātas, tad domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.